miércoles, 5 de marzo de 2014

El govern de Mas i els “Capitans D’Indústria”

(Artículo en catalán y en castellano)  De vegades succeeix que un acte concret, sintetitza millor que llargues dissertacions el moment històric general que vivim. Fa només uns dies, el President de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, presentava a Barcelona el llibre “Capitans d’indústria. Explicats pel seus fills”, un compendi hagiogràfic de les grans famílies burgeses a la Catalunya de l’últim segle, en el que representa tota una bavejant oda a la patronal catalana i al gran capital concentrat tot just en una cinquantena “d’il·lustres” capitalistes. Un llibre que, recollint les essències més reaccionàries del colonialista anglès Thomas Carlyle, fa una crida a la burgesia per tal que aquesta torni a disciplinar la classe treballadora com en els “daurats” temps del segle XIX, aprofitant la feblesa d’un moviment obrer i popular a la deriva.
Aquest compendi, a càrrec del fidel escriptor de càmera de la patronal catalana –Francesc Canosa-, no és més que una crida a Foment del Treball i CEOE, als grans propietaris dels mitjans de producció, a seguir profunditzant en la filosofia burgesa de Carlyle; establir una aristocràcia “natural” –burgesia propietària-, uns “capitans d’indústria” capaços de crear “prosperitat” i d’establir una “fèrria jerarquia social basada en la preservació de les diferències de classe i la lleialtat entre els seus membres”. Davant una nova i més profunda crisi de sobreproducció capitalista, queda clar que com gairebé sempre, la classe dominant manté una elevada consciència com a classe explotadora en el poder, mantenint el seu Estat major en continua tensió en defensa dels seus interessos.

I allà, en el ben mig d’aquest aquelarre del gran capital, es trobava el President de la Generalitat –membre destacat d’aquesta oligarquia industrial i financera- ben cofoi i orgullós, rodejat dels seus, dels mateixos qui financen el seu partit, que li dicten les polítiques i lleis a fixar i seguir. En una caricatura contemporània de Carlyle, el senyor Mas va afirmar sense embuts que cal“recuperar una economia malmesa, assegurar la cohesió social i recolzar el procés polític que viu Catalunya”. Sota l'engalanat auditori principal del Banc de Sabadell –membre destacat del capital monopolista (IBEX-35)- ben atent a la mirada del financer Josep Oliu (President del Sabadell i fill de banquer, com no), el President es dirigia somrient a una audiència integrada pels personatges del propi llibre esmentat; allà estaven els Bonet (Freixenet, Fira de Barcelona), els Mercader (Miquel i Costas), els Grifols (Grifols), els Pujol (Ficosa), els Esteve o Carulla (Agroalimen), els Carbonell (Copcisa), els Miarnau (Comsa Emte.), els Pont (Borges), Puig, Torres, Uriach i una llarga i nodrida representació de grans famílies burgeses enriquides a costa del treball dels catalans.La flor i nata de la patronal catalana,“capitans d’indústria” crescuts i enfortits als anys 40, 50 i 60 del passat segle al escalfor de la dictadura feixista del seu sempre admirat Caudillo. Eren suposadament catalans, però a ells mai els van empresonar per parlar-n’hi, doncs ahir com avui van ser i són part indissoluble del règim capitalista; no tenien ni tenen més pàtria que els seus capitals. No estava sol el senyor Mas, comptava amb la presència del seu gran mestre Jordi Pujol (més de 20 anys al fidel servei dels mateixos interessos), progenitor del corrupte imputat Oriol Pujol Ferrusola, molt emocionat amb el gran exemple del seu gran deixeble Mas.

Quan les forces oportunistes i petitburgeses ens parlen de drets a decidir, sota el context imperialista de la UE, quan agafadets de la mà del senyor Mas ens parlen de “democràcia i llibertat” sense avergonyir-se el més mínim, tractant d’enganyar el poble treballador català i intentant tapar les misèries d’un règim capitalista putrefacte, els comunistes catalans del PCOC no podem més que fixar-nos en aquesta imatge que sintetitza amb tota cruesa la realitat material de la dictadura capitalista a Catalunya: Mas, Oliu i els 50 “elegits”, sota les sigles de Banc Sabadell.

Heus aquí el resum més fidel de la Catalunya de 2014, la d’una Generalitat entregada al complet servei de l'oligarquia financera i industrial, la mateixa que fa bandera d’un altre gran editor de càmera de la gran burgesia, Vicenç Vives, qui va parlar al 1958 de “els catalans econòmicament genètics”, dels “messies” explotadors. Com defensa el PCOC, el mal anomenant “procés sobiranista pel dret a decidir” és un frau que només pot acabar amb un pacte fiscal per millorar les posicions al mercat internacional de la burgesia a Catalunya, com a part integrant de l’oligarquia concentrada a l’Estat imperialista espanyol. Aquesta és la posició de Foment del Treball, de Caixabank, Banc Sabadell i bona part dels explotadors i paràsits als quals tan de gust serveix Artur Mas.


El Comitè Provincial del Partit Comunista Obrer de Catalunya fa una crida a la classe treballadora i classes populars per tal de conformar als nostres barris el Front Únic del Poble, com a organització unitària i embrió del nou poder obrer i popular. A construir la nostra democràcia, enfrontada a una dictadura capitalista que ahir pregonava la “preservació de les diferències de classe”- Carlyle-, i avui parla de “mantenir la cohesió social” –Mas-, mentre sobre explota i porta a la misèria milions de treballadors. És clar que el senyor Mas, Banc Sabadell i els “capitans d’indústria” ens volen tornar al segle XIX, i això serà possible si ens mantenim desorganitzats i sotmesos a la ideologia dominant burgesa.

Avui més que mai cal organitzar la revolució socialista, cal erigir els pilars mestres del FUP.COMITÈ PROVINCIAL DE BARCELONA DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA
castellà:

EL GOBIERNO DE MAS Y LOS “CAPITANES DE INDUSTRIA”

A veces sucede que un acto concreto, sintetiza mejor que largas disertaciones el momento histórico general que vivimos. Hace sólo unos días, el Presidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, presentaba en Barcelona el libro “Capitanes de industria. Explicados por sus hijos”, un compendio hagiográfico de las grandes familias burguesas en la Catalunya del último siglo, en lo que representa toda una oda a la patronal catalana y al gran capital, concentrado en apenas medio centenar “de ilustres” capitalistas. Un libro que, recogiendo las esencias más reaccionarias del colonialista inglés Thomas Carlyle, hace un llamamiento a la burguesía para que ésta vuelva a disciplinar a la clase trabajadora como en los “dorados” tiempos del siglo XIX, aprovechando la debilidad de un movimiento obrero y popular a la deriva.

Este compendio, a cargo del fiel escritor de cámara de la patronal catalana –Francesc Canosa-, no es más que un llamamiento a Fomento del Trabajo y CEOE, a los grandes propietarios de los medios de producción, a seguir profundizando en la filosofía burguesa de Carlyle; establecer una aristocracia “natural” –burguesía propietaria-, unos “capitanes de industria” capaces de crear “prosperidad” y de establecer una “férrea jerarquía social basada en la preservación de las diferencias de clase y la lealtad entre sus miembros”. Ante una nueva y más profunda crisis de sobreproducción capitalista, queda claro que como casi siempre, la clase dominante mantiene una elevada conciencia como clase explotadora en el poder, manteniendo su Estado mayor en continúa tensión en defensa de sus intereses.


Y allí, en medio de este aquelarre del gran capital, se encontraba el Presidente de la Generalitat –miembro destacado de esta oligarquía industrial y financiera- muy a gusto y orgulloso, rodeado de los suyos, de los mismos que financian su partido, le dictan las políticas y leyes a fijar y seguir. En una caricatura contemporánea de Carlyle, el señor Mas afirmó sin tapujos que hay que “recuperar una economía malograda, asegurar la cohesión social y apoyar el proceso político que vive Catalunya”. Bajo el engalanado auditorio principal del Banco de Sabadell –miembro destacado del capital monopolista (IBEX-35)- muy atento a la mirada del financiero Josep Oliu (Presidente del Sabadell e hijo de banquero, como no), el Presidente se dirigía sonriente a una audiencia integrada por los personajes del propio libro mencionado; allá estaban Bonet (Freixenet, Feria de Barcelona), los Mercader (Miquel y Costas), los Grifols (Grifols), Pujol (Ficosa), Esteve o Carulla (Agroalimen), Carbonell (Copcisa), los Miarnau (Comsa Emte.), los Puente (Borges), Puig, Torres, Uriach y una larga y nutrida representación de grandes familias burguesas enriquecidas a expensas del trabajo de los catalanes.


La flor y nata de la patronal catalana, “capitanes de industria” crecidos y fortalecidos a los años 40, 50 y 60 del pasado siglo al calor de la dictadura fascista de su siempre admirado Caudillo. Eran supuestamente catalanes, pero a ellos nunca los encarcelaron por hablarlo, pues ayer como hoy fueron y son parte indisoluble del régimen capitalista; no tenían ni tienen más patria que sus capitales. No estaba solo el señor Mas, contaba con la presencia de su gran maestro Jordi Pujol (más de 20 años al fiel servicio de los mismos intereses), progenitor del corrupto imputado Oriol Pujol Ferrusola, muy emocionado con el gran ejemplo de su gran discípulo Mas.

Cuando las fuerzas oportunistas y pequeño-burguesas nos hablan de derechos a decidir, bajo el contexto imperialista de la UE, cuando agarraditos de la mano del señor Mas nos hablan de “democracia y libertad” sin avergonzarse lo más mínimo, tratando de engañar al pueblo trabajador catalán e intentando tapar las miserias de un régimen capitalista putrefacto, los comunistas catalanes del PCOC no podemos más que fijarnos en esta imagen que sintetiza con toda crudeza la realidad material de la dictadura capitalista en Catalunya: Mas, Oliu y los 50 “elegidos”, bajo las siglas de Banco Sabadell.

He aquí el resumen más fiel de la Catalunya de 2014, la de una Generalitat entregada al completo servicio de la oligarquía financiera e industrial, la misma que hace bandera de otro gran editor de cámara de la gran burguesía, Vicenç Vives, quién habló en 1958 de “los catalanes económicamente genéticos”, de los “mesías” explotadores. Como viene defendiendo el PCOC, el mal denominando “proceso soberanista por el derecho a decidir” es un fraude que sólo puede acabar con un pacto fiscal para mejorar las posiciones en el mercado internacional de la burguesía en Catalunya, como parte integrante de la oligarquía concentrada en el Estado imperialista español. Esta es la posición de Fomento del Trabajo, de Caixabank, Banco Sabadell y buena parte de los explotadores y parásitos a los que tan a gusto sirve Artur Mas.

El Comité Provincial del Partit Comunista Obrer de Catalunya hace un llamamiento a la clase trabajadora y clases populares para conformar en nuestros barrios el Frente Único del Pueblo, como organización unitaria y embrión del nuevo poder obrero y popular. A construir nuestra democracia enfrentada a una dictadura capitalista que ayer pregonaba la “preservación de las diferencias de clase”,-Carlyle-, y hoy habla de “mantener la cohesión social” –Mas-, mientras sobreexplota y lleva a la miseria a millones de trabajadores. Está claro que el señor Mas, Banco Sabadell y los “capitanes de la industria” nos quieren volver al siglo XIX, y esto será posible si nos mantenemos desorganizados y sometidos a la ideología dominante burguesa.

Hoy más que nunca hay que organizar la revolución socialista, hay que erigir los pilares maestros del FUP.COMITÈ PROVINCIAL DE BARCELONA DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Añade tu opinión sobre este artículo